قبل از هر چیز می خواهم سعی کنم که یک دید گسترده ای نسبت به مهندسی صنایع

 داشته باشیم:  

           برای معرفی این رشته همین کافیه که بگم در حال حاضر  صنعتی ترین کشورهای

   دنیا احتیاج به این تخصص را در بین مدیران صنعتی خود جزء ملزومات می دانند. 

_مهندسی صنایع  یک شاخه از رشته های مهندسی می باشد که به توسعه .بهبود و

  صرفه جویی در  مواردی اعم از منابع انسانی.مالی.اطلاعاتی.انرژی و ... می باشد..

_همچنین باید این را اضافه کرد که یک مهندس صنایع در جهت حذف و  کاهش منابع

    تلف شده  از قبیل زمان.پول و...نیز می تواند نقش بسزایی ایفا کند.